Privacyverklaring

Algemeen

Sinds 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) in werking. Deze nieuwe regelgeving heeft als doel de rechten van de natuurlijke personen nog beter te beschermen.  GDPR staat voor General Data Protection Regulation of in het Nederlands Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Deze Europese verordening legt regels op rond de bescherming en de verwerking van persoonsgegevens.
Onze wandelclub “De Margrietestappers vzw” hecht veel belang aan de privacy en de bescherming van de persoonsgegevens. 
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens in het kader van het lidmaatschap bij De Margrietestappers vzw. Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Margrietestappers vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).  
 Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten als betrokken persoon omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als De Margrietestappers vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Zetel:
De Margrietestappers vzw
Peperstraat 15
8810 Lichtervelde
emailadres: info@margrietestappers.be
website margrietestappers.be

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door De Margrietestappers vzw gebruikt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
• In het kader van een lidmaatschap van De Margrietestappers vzw met een automatische inschrijving met lidkaart bij Wandelsport Vlaanderen
• Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van De Margrietestappers vzw, van Wandelsport Vlaanderen en de clubs aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen
• Om te kunnen inschrijven/deelnemen aan activiteiten, reizen, … die door Wandelsport Vlaanderen vzw en haar partners worden georganiseerd
• Het versturen van het ledenblad, nieuwsbrieven en uitnodigingen
• Het bekomen van subsidiëring door de overheid
• In het kader van de verzekering

Welke gegevens gebruiken wij?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken: 
• Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
• Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, nationaliteit
• Lidnummer van Wandelsport Vlaanderen vzw
• Wij plaatsen beeldmateriaal als sfeerbeelden van onze activiteiten in ons clubblad, op onze website en op sociale media. Wie deelneemt aan één van onze activiteiten geeft automatisch toestemming hiertoe. Indien iemand bezwaar zou hebben tegen te expliciet persoonlijk beeldmateriaal dat werd gepubliceerd, dan kan de persoon in kwestie ons telefonisch, schriftelijk of via email vragen om dit beeldmateriaal te verwijderen.
• Wij plaatsen jaarlijks een lijst met namen van onze leden, inclusief nieuwe leden in ons clubblad. Leden geven bij inschrijving automatisch toestemming hiertoe. Wie bezwaar zou hebben kan ons bij inschrijving of herinschrijving (dus tijdig op voorhand) vragen hun naam niet te publiceren.

Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door de bestuursleden van de club.

Verstrekking aan derde

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we die gegevens hebben verkregen.
Bepaalde gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
 Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:
• Onze website https://margrietestappers.be;
• Het drukken en versturen van het ledenblad
• Het elektronisch inschrijven op tochten
• Het verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen
• Het bewaren van de persoonsgegevens
• De verzekering

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Bij deze partijen (verwerkers) kijken wij na of zij het nodige doen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien deze doorgegeven zijn door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De Margrietestappers vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De Margrietestappers vzw verbindt zich ertoe, net zoals Wandelsport Vlaanderen, de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar.

Beveiliging van de gegevens 

Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
• Alle personen die namens De Margrietestappers vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op de systemen;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hogervermeld adres of mailadres kunt u hier ons hiervoor contacteren.  
Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. 
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35 1000 Brussel www.gegevensbeschermingsautoriteit.be


Wijziging privacyverklaring  

De Margrietestappers vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 5 mei 2022

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies en deze zijn niet privégevoelig. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies. / This website uses functional and analytical cookies and these are not privately sensitive. By continuing to use this site, you accept the use of these cookies.